พระร่วงโรจนฤทธิ์
 
 

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ


...........เอเต มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, พุทธะมามะกาติ โน, สังโฆ ธาเรตุฯ
...........ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว, ขอถึงพระธรรม, และขอถึงพระสงฆ์, เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต, ขอพระสงฆ์ จงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า เป็นพุทธมามกะ, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฯ

...........พระพุทธเจ้า เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ตปุสสะ ภัลลิกะ เป็นอุบาสกผู้ถึงพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ เป็นคนแรกในโลก ทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ ในวันเพ็ญกลางเดือน ๘ พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม ขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงประทานบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา มีพระอริยสงฆ์อุบัติเกิดในโลก จึงรวมเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ


...........ในวันเพ็ญกลางเดือน ๘ นี้ เป็นวันอาสาฬหบูชาแล้ว ยังเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการเกิดขึ้นในโลก พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมมีผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ มี พระยสะและเพื่อนของพระยสะรวมเป็นจำนวน ๖๑ องค์ จนถึงทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่เศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระยสะ เศรษฐีแสดงตนเป็นพุทธมามกะถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งว่า " อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คัจฉามิ" ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เป็นอุบาสก ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นคนแรก ต่อมาพระพุทธองค์มีพระยสะตามเสด็จ เสด็จไปถึงเรือนเศรษฐีทรงแสดงอนุปุพพิกถาแด่มารดาและอดีตภริยาของพระยสะ สตรีทั้งสองแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นอุบาสิกาคนแรกมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต


...........นับว่าการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา มาจนถึงทุกวันนี้ ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุสามเณร ต้องถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจึงบวชได้ ผู้ที่เป็นหญิง ชาย ต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นับถึอคือ เข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงเป็นอุบาสก อุบาสิกาได้ ดังนั้นคำว่า "พุทธมามกะ" จึงเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวพุทธทุกคน พุทธมามกะ แปลความว่า ผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จนถึงปัจจุบัน

...........สำหรับประเทศไทย จะเป็นไทยมาตั้งแต่ยุคใด สมัยใดก็ตาม ตามประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๕ โดยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตออกประกาศพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นออกเป็น ๙ สาย สายที่ ๘ ทรงส่งพระโสณเถระ พระอุตตรเถระ มาสู่สุวรรณภูมิดินแดน แห่งจังหวัดนครปฐมของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่วนในอดีต ดินแดนแห่งนี้จะมีชื่อเสียงอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์หลักฐานที่อ้างอิงได้ก็คือ องค์พระปฐมเจดีย์ทรงสาญจิเจดีย์ ทรงคล้ายบาตรคว่ำ อยู่ภายในพระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่นี้ตามประวัติศาสตร์ พระโสณเถระ พระอุตตเถระ พร้อมคณะเดินทางมาทางเรือ อาศัยเรือพ่อค้าวาณิชจากชมพูทวีปมาสู่สุวรรณภูมิ ถึงสุวรรณภูมิดินแดนจังหวัดนครปฐมแห่งประเทศไทยนี้ ก็เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแสดงพระธรรมเทศนา ในพรหมชาลสูตร มีผู้ฟังได้บรรลุธรรม ตั้งอยู่ในศีลธรรม ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ ได้บวชกุลบุตรเป็นพระภิกษุตามสมควรแก่ผู้ศรัทธาที่จะบวชได้ให้ผู้ที่ไม่ได้บวชแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตั้งอยู่ในศีล ๕ ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ ดังนั้นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะจึงมีมาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงทุกวันนี้

...........ประเทศไทยเรา มี ๓ สถาบัน คือ สถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมเป็นหนึ่งเดียว คนไทย ๙๕ เปอร์เซ็น นับถือศาสนาพุทธ องค์พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะทรงอุปถัมภก พระพุทธศาสนา ประเทศไทย คือ ชาติจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงขอเชิญชวนชาวพุทธทุกคน ปฏิญานตนเป็นพุทธมามกะทุกวันนี้ ตั้งแต่เด็ก ๓ ขวบ จนถึงผู้ใหญ่อายุ ๑๐๐ ปี กำหนดในเวลา ๘ โมงเช้า ขอให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติทุกวัน โดยผู้ชายกล่าวดังนี้
...........เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, พุทธะมามะโกติ มัง, สังโฆ ธาเรตุฯ
...........ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้า, ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว, ขอถึงพระธรรม, และขอถึงพระสงฆ์, เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต, ขอพระสงฆ์ จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นพุทธมามกะ, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฯ

โดยผู้หญิงกล่าวคำดังนี้
...........เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, พุทธะมามะกาติ มัง, สังโฆ ธาเรตุฯ
...........ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้า, ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว, ขอถึงพระธรรม, และขอถึงพระสงฆ์, เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต, ขอพระสงฆ์ จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นพุทธมามกะ, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฯ

ทั้งชาย-หญิงว่ารวมกันกล่าวคำดังนี้
...........เอเต มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, พุทธะมามะกาติ โน, สังโฆ ธาเรตุฯ
...........ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว, ขอถึงพระธรรม, และขอถึงพระสงฆ์, เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต, ขอพระสงฆ์ จงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า เป็นพุทธมามกะ, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฯ

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐

www.watphrapathomchedi.com

ใบประกาศของทางวัดเพื่อรับรองว่าท่านได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ