พระร่วงโรจนฤทธิ์

ศรีอินทราทิตย์ธรรมโมภาส

มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร

คำบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ (ภาษาบาลี)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ยัง วรัง พุทธะรูปัมปิ อิทธิโรจะนะนามิกัง

อะเนกาภินิหารัญจะ สันนิอาภาสะโมสะรัง

วันทามิ สิระสา เอตัง ปุญญากะรัง นมัสสะโต

ยัง ตังติฏฐานะภูตัมปิ มะหาปะฐะมะเจติยัง

อะเนกะปาฏิหารัญจะ รัตโต จันทาภโสภะณัง

วันทามิ สิระสา เอตัง ปุญญาหะรัง สุทัสสิโน

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสเนยยัง

เอตัง สุนัตะวา ยมลัตถะมัตถัง

ตัสสานุภาเวนะ สุขี อะเวโร

ธัมเม ปะวัฑฒามิ หะตันตะราโยฯ.

 

 

แปล คำบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ (ภาษาไทย)

.............พระพุทธรูปพระองค์ใด ซึ่งมีอภินิหารไม่น้อย มีพระพุทธลักษณะอันงดงามผุดผ่องพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงถวายพระนามว่า "พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรมโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร" เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จประทับอยู่ ณ วิหาร มณฑล ด้านทิศเหนือ แห่งองค์พระปฐมเจดีย์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๘ นับมาจนบัดนี้เป็นเวลา ๙๔ ปี ได้แผ่พระบารมีปกเกล้าไปยังพุทธศาสนิกชน ทั่วทุกทิศปานประหนึ่งว่า พระพุทธองค์ทรงสถิตประทับยืนอยู่ ณ นิโครธาราม ริมฝั่งแม่น้ำโรหินีใกล้เมืองกบิลพัสดุ์ ทรงโปรดพระยูรญาติทั้งสองฝ่ายให้คลายจาก มานะทิฏฐิ อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
.............ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าวันทา พระร่วงโรจนฤทธิ์พระองค์นี้ ซึ่งเป็นที่นำบุญมาให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ผู้นมัสการอยู่ แม้พระปฐมเจดีย์ใหญ่โต ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ประดิษฐานองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ซึ่งมีปาฏิหาริย์ไม่น้อย งดงามดุจรัศมีแห่งพระจันทร์ในยามราตรี ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าวันทาพระปฐมเจดีย์นี้ ซึ่งเป็นที่นำบุญมาให้แก่ผู้ทัศนาอยู่เสมอ
.............ข้าพระพุทธเจ้า ขอนมัสการ พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระบรมสารีริกธาตุ และองค์พระปฐมเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งควรนมัสการโดยส่วนเดียว ด้วยเครื่องสักการะพิเศษอันตั้งอยู่แล้วนี้ ได้แล้วซึ่งบุญอันใด ด้วยอานุภาพแห่งบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข เป็นผู้ไม่มีเวร ปราศจากอันตราย เจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมเป็นนิตย์เทอญฯ.

พระธรรมปริยัติเวที
ผู้เรียบเรียง